top of page

תקנות בטיחות: תקן פיגום חדש לעבודות בנייה פיגומים 2019

תקנות הבטיחות בעבודה עבודות בנייה פיגומים

תקנות הבטיחות החדשות הנוגעות לעבודה עם פיגומים באתרי הבנייה כוללים את ההרחבות החדשות בנוגע לשימוש מחייב בפיגומים על פי התקן האירופי החדש. בשל כך, נכנסו לתוקף לוחות הזמנים המחייבים שימוש בפיגומים אלה. בין השאר, נדרשת הכשרה משופרת עבור בוני הפיגומים, אחריות מבצע התקנת הפיגומים הורחבה, והתקנות גם מזהירות מפני שינויים בפיגומים שבוצעו על ידי אדם לא מוסמך.

כמו כן, התקנות מגדירות במדויק מהו פיגום זקפים מיוחד ומיהו מתכנן הקמת פיגומים.להלן תוכן המסמך הכולל את המידע אודות פיגומים:

)1 )במקום ההגדרה "בונה מקצועי לפיגומים" יבוא:

"בונה מקצועי לפיגומים" - מי שמפקח עבודה ראשי פרסם את פרטיו באתר

האינטרנט לפי סעיף 173ח לפקודה, לאחר שאישר כי הוכח להנחת דעתו

כי התקיימו לגבי אותו אדם כל אלה:

)1 )הוא עבד שלוש שנים לפחות בהקמת פיגומים תחת פיקוחו והשגחתו

של בונה מקצועי לפיגומים שפרטיו פורסמו באתר האינטרנט;

)2 )הוא עבר הכשרה לפי תכנית שקבע מפקח עבודה ראשי;

)3 )הוא עמד בהצלחה במבחן לפי תכנית בחינה שאישר מפקח עבודה

ראשי;".

)2 )אחרי ההגדרה "מתח נמוך מאוד" יבוא:

""מתכנן הקמת פיגומים" - מי שרשאי לתכנן מבנה מן הסוג שבו משתמשים

בפיגום, לפי תקנות המהנדסים והאדריכלים )רישוי וייחוד פעולות(,

3 ;

התשכ"ז-1967

)3 )אחרי ההגדרה "פיגום זקפים" יבוא:

""פיגום זקפים מיוחד" - פיגום זקפים שגובהו מהנקודה הנמוכה של המשטח

שעליו הוא עומד עד למשטח העליון עולה על 30 מטרים;";

)4 )בהגדרה "פיגום מיוחד", במקום הרישה ועד המילים "50 מטרים" יבוא "פיגום

זקפים מיוחד," והמילים "למעט פיגום עשוי עץ" - יימחקו;

)5 )אחרי ההגדרה "תיל" יבוא:

""תקן פיגומים ישראלי" - תקן ישראלי ת"י 1139 חלק 1 פיגומים: דרישות תפקוד

4 ,כפי שיעודכן מזמן לזמן, והמופקד כולל עדכוניו לעיון הציבור

ותכן כללי

במשרדי מפקח עבודה ראשי שבמשרד העבודה הרווחה והשירותים

החברתיים בלא תשלום;".

2 .במקום תקנה 16 לתקנות העיקריות יבוא:

"חובה להתקין פיגום 16( .א( אם אי–אפשר לבצע עבודה בביטחון תוך עמידה על

הקרקע או על מבנה קבוע מבצע הבנייה יספק פיגומים

יציבים, מתאימים לאופי העבודה ובכמות הנדרשת כך

שיתאפשר ביצוע עבודה באופן בטוח.


להורדת התקנות המלאות ולקריאה מלאה שלהן לחצו על הקישור

קובץ התקנות 2019
.pdf
הורידו את PDF • 550KB

Comments


bottom of page